Mes traductions vers tamazight

La légende de l’homme à la cervelle d’or (Extrait de Lettres de mon Moulin d’Alphonse DAUDET). Traduite vers le berbère (kabyle) Par Said CHEMAKH.

I Massa iḥemmlen timayin yessedhuyen
Mi ɣriɣ tabrat-im, a Massa, nedmeɣ ɣef yini imalen ɣer win n leḥzen n tmettant i d-yeddan di kra tmucuha i d-wwiɣ. Dɣa, nniɣ-as, abrid-a, ad am-d-awiɣ ayen yessefraḥen, ayen yessefraḥen aṭas, aṭas.
Acuɣer ara nnuɣniɣ, tura ? Aql-iyi beɛdeɣ s wacḥal d lkilumitr ɣef tagut n Lpari. Aql-iyi di tiɣilt yewɛan ɣer tafat, di tmust n ṭṭbel d ccrab d ccrab yelhan. Iyi-d-yezzin ala iṭij d lmusiqa ; Man.
Ɣer tifawt, llan ikirliyen, igḍaḍ nni icennan « Kurli ! Kurli ». Di tlemmast n wass, d werǧaǧi, mbaɛd d imyaru i yetturaren s lɣiḍat. Llan diɣen tullas sut teksumt taxemrit i wumi i ara teleḍ ttaḍsant di tfaṛṛanin… Tidet kan, mačči akk d amkan i deg ara txiqeḍ. Ladɣa ilaq-iyi ad azneɣ i tlawin kra n tezlatin timellḥanin d tmucuha i ḥemmlent aṭas.
Maca xaṭi ! Mazal-iyi qerbeɣ ɣer Lpari. Yal ass, Lpari tettazzen-iyi kra i yas-d-yegran d leḥzen ula ɣer teẓgi agi ideg i lliɣ. Di tsaɛt-agi ideg i yam-n-ttaruɣ, sliɣ s tmettant n Carl Barbara meskint, tisirt nni inu akk teḥzen. Ihi, dayen fukken ikuliyen ifukk werǧeǧi ! Ur tufiḍ kra n lferḥ i d-yegran… A-t-ih, a Massa, ayen deg wayed i ara ad am-azneɣ kra n tmacahut usedhu akken i yam-ṛeggmeɣ yakan, ihi kra i ara kun-in-yaweḍ ass-a ḥala tamacahut tamilankulit :
Zikenni, yella yiwen wergaz yesɛa allaɣ n wureɣ, anɛem, ihi, a Massa! Allaɣ-is akk n wareɣ ! Asmi i d-ilul nnan-as akk ṭṭebba aqcic-agi ur yettidir ara, aqerru-yis ẓẓay, aqclal-is bezzef meqqer. Maca yedder, yesigen amzun d aseklu amectuḥ n nzemmur i yiṭij, d acu aqerru nni amuqran yesmalay-it yal tikkelt.
Yettuɣaḍ mi ara ad t-twaliḍ ara yeddhum kra yellan ara yetteddu. Mačči d abrid neɣ d sin i yeɣli. Yiwen wass yegraref-d si trekkabin n ufellas aqeclal yeṭṭer deq ɣef weẓru amellal, yeṭṭenṭen amzun d afeggaj n wureɣ. Medden akk ɣilen yemmut, mi t-id-refden, ufan d afeddix kan ameẓyan i yesɛa, llant s ufella-s snat neɣ tlata tmiqwa n wureɣ netḍent deg wemzur-is awraɣ. Akka i faqen imawlan-is belli mmit-sen yesɛa allaɣ n wureɣ.
Dɣa ffren ɣef medden ayen ẓran. Ma d aqcic nni meskin ur yeẓri kra. Tikwal yesteqsay acuɣer ur as-ttaǧǧan ara wat-wexxam ad yurar zdat tewwurt n wexxam, d warrac n webrid.
Teqqar-as yemma : “Ugadeɣ ad k-yaker walbɛḍ, ay aqerru-yiw, dɣa aqcic nni yuɣal yettaggad ad yettwaker. Syen-akin ad yuɣal yetturar weḥd-s, awal ar t-id-yettali, ad yezzuɣur kan iman-is si texxamt ɣer tayeḍ.
Mi yessaweḍ tmenṭac iseggasen, nnan-as imawlan-is sɛaya i yas-d-tefka twenza. Imi d nutni i t-id-irebban, i t-yesseččayen ar ass-a n wussan, ssutren deg-s ad asen-yefk ciṭ seg wureɣ nni yesɛa imi uklalen aya. Aqcic melba axemmem yeqbel, cmiten kan. Amek ? S wacu ? Ur d-yeddi ara di tmacahut ! –Yemmeɣ yekkes-d aceqquf n wareɣ seg uqerru-yis, kra n uceqqaf anect n tjiɣet, iḍegger-it s lferḥ s arebbi n yemma-s … Deg imir, yedhec seg ugerruj yesɛa deg uqerru-s, yedderwec yesleb i tezmert yesɛa, yeffeɣ axxam n baba-s, ul-is yeččur d isirem.
Yedda akin akka, yettḍeggir deg uraɣ-is.
Mi ara twaliḍ amek yettidir, amek izerreɛ ureɣ mebla leḥsab, ad as-tiniḍ ad ifeleq wallaɣ-is… Ihi, allaɣ nni yebda ara yettenqas, allen-is rrant ad xsin, leḥnak-is bdan ad ttaḍɛafen. Yiwwas, mbeɛd yiwen n yiḍ n zzhu d usderwec, yuki-d yufa-d iman-is meskin ger tsigar n tmeɣra, tiftilin rant ad xsint. Yewhem deg wexjid yega deg ufeggag nni n uraɣ.
D lawan ad yeḥbes tikli agi i d-yewwi.
Seg wass nni, tebda tmeddurt nniḍen. Argaz bu-wallaɣ n wureɣ yerra iman-s di rrif, yettidir kan seg wayen i ara d-iḥelli s iɣallen-is. Yettcikkit akk medden, yettaggad am umecḥaḥ, ireggul ɣef zzhu, yettnadi kan ad yettu yir agerruj yesɛa. Seg imir mačči iɛawed ad t-yennal… Lḥif mačči weḥd-is i d-yettas : yella yiwen umeddakel-is yeẓra ayen yeɛzel iman-is ɣef medden acku amdan-agi yessen sser-is.
Yiwen yiḍ, yuki-d wergaz nni s uduqqes acku iḥulfa i uqerru-yis yeqreḥ-it, iqreḥ-it aṭas. Akken kan d-yekker iwala i tafat n tziri ameddakel nni ines ara irewwel fell-as, yerna yella kra i ara iteffer ddaw ubelṭun-is.
D cwiṭ n wallaɣ-is i yas-yuker daɣen !
Kra n tallit mbeɛd, argaz bu-walleɣ n wureɣ iḥuza-t waṭṭan n tayri. Ihi, abrid-agi, yalci iffukk… Iḥemmel s kra yellan deg-s yiwet n tmeṭṭut m-umzur awraɣ. Nettat diɣen tḥemmel-it maca mazal acebbeḥ s wayen yellan : ipumpunen, ifarran imellalen d iḥellaḍ werriɣen yetteɛluluqen ɣef terkasin.
Ger ifassen n tmexluqt-agi tuzyint yefkan anzi ger tefruxt d tɛelǧet, bdan twiztin n wuraɣ ara fettint. Terna-d zzhu. Sked kra ur as-tcerreḍ, netta d awezɣi yessen ad yagi. Acku yugad ad tt-yesnuɣni, yeffer fell-a ansi i yas-d-yekka ugerruj yesɛa.
Tenna-yas : “ Ihi, nekni d imarkantiyen”. Netta meskin yenna-yas: “Iih ! Nesɛa aṭas n yedrimen !”. Dɣa ad as-yecmumeḥ i wegḍiḍ uzyin i ara itteten deg wallaɣ-is nebla ma ifaq. Maca, tikwal, yettaggad, ibeqqu ad icuḥḥ. Dɣa ad d-tas ɣer-s tmeṭṭut nni s wurar ad as-tini :
– Ay argaz-iw ! im tesɛiḍ adrim aṭas, aɣ-iyi-d ayen ɣlayen akk da. Dɣa ayen yufa ɣlay ad as-t-id-yaɣ.
Zzin-d sin iseggasen, netta akka i yedda. Yiwen wass, temmut tmeṭṭut nni n wegḍiḍ amecṭuḥ, melba ma yezra yiwen ayen. Agerruj iṛuḥ ad ifakk, swayen i yas-d-yegran i wergaz nni, yexdem-as tanṭelt icebḥen. Yecbbeḥ amek tt-wwin ɣer s azekka : s tkerrust n ijeǧǧiǧen, zzuɣuren iɛwdiwen icebhen. Yalci yewqem. D acu i ara as-d-yexdem wuraɣ-yekseb tura ? Yefka tadrimt i tmezgida, i ixeddamen, i tid d-yerzan. Imudd melba cceḥha d umsewweq… Mi d-yeffeɣ si tmeqbert, ɛud ulac acu i yas-d-yegran seg wallaɣ nni yelḥan, ḥala wiṭ n wuraɣ yelseq ɣef uqeclal.
Walan-t medden iteddu deg iberdan am win inaxen, ifassen-is imekken-iten ɣer zdat, yettemkerfaf am usekṛan. Tameddit n wass, mi uɣent akk teftilin n tḥuna, yeḥbes zdat yiwet anda i d-yettban lkettan, iceṭṭiḍen yettmecberriqen i tafat deffir zǧaǧ.
Yeqqim ara yessikid tayuga n tarkasin tiɣezfanin ixedmen s ccac aleqqaɣ, ireqmen s rric n ubrik n waman. Yenna-yas deg wul : ẓriɣ anta tin i wumi i ara ɛeǧbent aṭas tarkasin inna ! yettu belli tameṭṭut-is temmut, yekcem akken ad ten-id-yaɣ.
Si teɣmart n tḥanut i d-tesla tinna yeznuzun i usuɣu. Dɣa tezzazzel-d, tuɣal teḥbes mi twala argaz ibedd, yeckenṭeḍ ɣef ukunṭwar, ad tt-id yettmuqul s lqerḥ d facal. Deg yiwen ufus yeṭṭef tarkasin nni ireqmen, afus nniḍen iččur d idim, deg waccaren-is ttbanen-d iqecran imeẓyanen n wuraɣ.
A-tt-ih, a Massa, tamacahut n wergaz bu-wallaɣ n wwreɣ.
Mas tettban-am-d d tanfust werǧin nelli, tamcahut agi d tidet teḍra-d si tazwara-s ɣer tagara-s …
Llan di ddunit kra n yemdanen msakit, iḥettem fell-asen ad idiren s wallaɣ unsen, ad ttxellisen kra n tɣawsiwin ur neswi ara di ddunit s wareɣ arqaq, s wadif nnsen d wayen san yal ass i ara yezri ɣer-sen d lqeṛḥ. Asmi i ara ɛyun deg unṭerri nṭerren, dɣa
Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :